prawo ayahuascaPRAWO!

 

 

"Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu,

ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją.

Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie,

musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa."
Gandhi

 

 

 

Dobrooczynne, święte, szamańskie rośliny, używane do napoju ayahuasca zostały w Polsce zaliczone do środków odurzających z grupy I-N czyli najbardziej niebezpiecznych narkotyków (jak heroina).
Patrz: Dz.U.63/2009, poz. 520

Oznacza to zakaz "...przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewożenia tego środka przez terytorium Polski pod karą więzienia..."

"Międzynarodowa Rada ds. Kontroli Środków Odurzających
przy ONZ (INCB) z siedzibą w Wiedniu oświadczyła, że Ayahuasca nie należy do narkotyków, które powinny znaleźć się na liście środków uzależniających i odurzających.
Napój oraz składniki, z których się go przyrządza, są legalne według stanowiska Rady.
Oczywiście ustawy poszczególnych państw mogą unieważnić to oświadczenie na swoim terytorium."

Cytat z książki Arno Adelaars, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, - Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien. 2006. Strona 281

 

 


UWAGA!
Nie ponoszę odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści z mojej strny www.ayahuasca.net.pl.

Ma ona charakter prywatny: informacyjny, edukacyjny, rozrywkowy,  o znamionach czystej fantazji.  
Żaden z prezentowanych przeze mnie tekstów nie może być interpretowany
jako zalecenie do konsumpcji zabronionych w Polsce roślin.
Ktokolwiek to uczyni, zrobi to na własną odpowiedzialność.

Aldona Mironski

 


 

SYTUACJA PRAWNA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W EUROPIE

Generalnie prawo europejskie (unijne) obejmuje wszystkie kraje jednakowo, ale...

- Łagodne prawo narkotykowe w Hiszpanii, Holandii, Czechach i (ostatnio) w Anglii... opiera się na odgórnie ustalonej tolerancji i furtkach prawnych. Np. w Holandii wolno handlować marihuaną, choć produkcja nadal JEST zakazana. Wszechobecne coffe shopy zaopatrują się na czarnym rynku.

- W niektórych krajach (jak Niemcy, Włochy, Austria, Portugalia) święte rośliny są "zdekryminalizowane" , tzn. nadal obowiązuje zakaz tak produkcji jak i handlu, ale osoby, które posiadają marihuanę i palą ją (lub piją ayę), nie są przestępcami.
Np. w Niemczech szanuje się prawo człowieka do "czynienia sobie krzywdy" (cokolwiek to znaczy).

- W pozostałych krajach UE wiele zależy od odgórnej drektywy. W niektórych niby nic nie wolno, ale nikt tego raczej nie ściga, w innych - jak np. Polska - pomimo złagodzonych ustaw sądziowie bywają bezwzględni.

POLSKIE PRAWO PRZECZY LOGICE I KONSTYTUCJI

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

...my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości(...)
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 47. Każdy ma prawo do (...) decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.
Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

RZECZYWISTOŚĆ

Dz.U.63/2009, poz. 520

POCIESZAJĄCE, że żadna administracja nie jest wszechpotężna.
- z notki IAR

Amerykański Sąd Najwyższy uznał, że członkowie Kościoła UDV (Uniao de Vegetal) ze stanu Nowy Meksyk mają prawo do spożywania ayahuaski podczas obrzędów religijnych. Sąd uznał, że ingerencja w przebieg rytuału byłaby naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych.(...)
Przedstawiciele Rządu Georga Buscha twierdzili, że robiąc wyjątek dla Kościoła ze Stanu Nowy Meksyk, nie będą w stanie zapobiec używania ayahuaski przez inne osoby.
Sąd Najwyższy odrzucił jednak argumenty władz, uznając je za czysto biurokratyczne. W jednogłośnym orzeczeniu sędziowie uznali, że prawo do swobodnego wyznawania religii jest tak fundamentalne, że aby je ograniczyć, rząd musi znaleźć dużo poważniejsze powody.
W sporze z władzami USA Kościół z Nowego Meksyku uzyskał również poparcie amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich.